EN - FA

دکتر محمد سعید ایزدی


نام : دکتر محمد سعید ایزدی


سمت : معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری