EN - FA
کمیته ارزیابی گالری معماران جوان


کمیته فنی و ارزیابی  با حضور معماران خوش نام و فرهیخته  با هدف برنامه ریزی ، نظارت کیفی  و ارزیابی معماران جوان در فستیوال تشکیل شده است . این کمیته تلاش می نماید با ارائه برنامه های کاربردی و حمایت از معماران جوان شرایط مناسبی را برای تمام گروه های مختلف معماری را ایجاد نماید  .

card image

مصطفی بهزادفر


رئیس کمیته علمی و داوری

_ دبیر و رئــیس هیئت داوران گــــالری معـــماران جـــــوان
_ عضو هیئت امنا فستیوال ملی معماران و کارفرمایان
_ رئیس دانــشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
_ عضو گروه تخصصی شهرسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناری ایران
_ عضو کمیته سیما و منظر شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
_ عضــــو هیئات ممیــــزه مرکـــزی علوم انسانی و هنـــر وزارت علــــوم،
   تحقیقات و فناوری ایران
_ عضـــو کمیسیــون تخصصی فنــــی و مهـــندسی هنــــر و معـــماری،
   هیئت ممیزه دانشگاه خلیج فارس
_ ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
_ مـوسس و مدیــر آزمایــشگاه شهر هوشمــــند در معـماری و طراحی
   شهـــری دانشگـــاه علــم و صنــــعت
_ عضـــو و رئیـــس  کمیسیــــون تخصصی گـــروه هنــــر و معــــماری و
   هیئت ممــیزه مرکـــزی وزارت علـوم

card image

کورش حاجی‌زاده


عضو کمیته علمی و ارزیابی

_ معمار
_ عضـــــــو هیــــــئت داوران گــــالری معــــــماران جـــــوان
_ مــوسس دفتــــر معماری “حاجی زاده و همکاران”
_ استاد مدعو دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
_ استـــــــاد مدعــــــــو دانشگـــــــاه علــــــم و صنعـــــت
_جــــــــــــز 50 معــــــــــمار تاثیــــــــــرگذار خاورمـــــــــیانه
_ معـــــــــمار برتــــــــــــر ســـــــــــال 2013 خاورمـــــــــیانه
_ برنــــده بیـــــش از 40 مســـــابقه و جایزه معـــــماری

card image

گیسو حریری


عضو کمیته فنی وارزیابی

_ عضـــو هیــــئت داوران گـــــالری معـــماران جــــوان
_ مــــوسس دفتــــر معــــماری Hariri and Hariri
_ معــماران برتــر جهـــان در ســــال 2004 و 2012
_ برنده جایزه طراحـــی انجـــمن معـــماری آمریـــکا
_ برنـــــــــده جـــــــــــایزه طراحــــــــــی سالانــــــــــــه ID
_ برنده جایزه کنگره معماران جوان در سال 1990
_ برنده جایـــــــزه 40under 40

card image

مژگان حریری


عضو کمیته فنی وارزیابی

_ عضـــو هیــــئت داوران گـــــالری معـــماران جــــوان
_ مــــوسس دفتــــر معــــماری Hariri and Hariri
_ معــماران برتــر جهـــان در ســــال 2004 و 2012
_ برنده جایزه طراحـــی انجـــمن معـــماری آمریـــکا
_ برنـــــــــده جـــــــــــایزه طراحــــــــــی سالانــــــــــــه ID
_ برنده جایزه کنگره معماران جوان در سال 1990
_ برنده جایـــــــزه 40under 40

card image

انسیه خمسه


عضو کمیته علمی وارزیابی

_ عضو هیئت داوران گـالری معــماران جــوان
_ مــــوسس دفـتر تجـــربه بنيـــادين معـــماری
_ رتبه اول جایزه معماری آسیا بارسلونا 2018
_ رتبه اول جایزه معماری آسیا مادریــد 2019
_ مــــدال برنــــــز طراحـــــی ioc کلــــن آلمـــان
_ تقدیر شده فستیوال جهانی معماری 2018
_ برنده جایزه معمار سال 1390
_ برنده جایزه معمار سال 1393
_ برنده جایزه معمار سال 1398
_ برنـــده جایـــــزه دیـــزین 2020
_ مــــدال برنــــــز طراحـــــی iaks
_ استـــاد دانــــشگاه آزاد اسلامی

card image

مجتبی صدریا


عضو کمیته علمی وارزیابی


_ عضو هیــئت داوران گــالری معـــماران جــوان
_ مشــاور مدیـــران اصلی شرکـــت مکنـــزی ژاپن
_ مشــاور سیاست‌گــــذاری سازمــــان یونــــسکو
_ شــــورای بین‌المـــــللی ابنـــــیه و محــــوطه‌ها
_ دانـــــشگاه سازمـــــان ملل‌متــــحد در توکــــیو
_ عضو موسسه مطالعات فرهنگ‌های شرقی دانشگاه توکیو
_ عضو هیـــئت امنا میزگـــرد جهانـــی فرهنگ و اندیشه کیوتو
_ عضو موسسه جهانی تحقیقات معــماری و طـــراحی شهــری
_ عضو هیئـــــت امنــــــا و داوری جایــــــزه معـــــماری آغاخــــــان
_ عضو هیئـــــت امنــــــا فستیـــوال ملی معماران و کارفرمایان

card image

حامد مرادی الشتر


عضو کمیته علمی وارزیابی

_ عضو هیــئت داوران گــالری معـــماران جــوان
_ مدیــــر و مــــوسس دفـــتر معـــماری الشتـــــر
_ نشان طلا جایزه معماری آسیا 2018 بارسلون
_ نشـــان نقــره جایـــزه معــــماری آسیــــا 2020
_ نشــــان برنــز جایــزه معـماری آسیا 2016 وین
_ تقدیـــر ویــــژه در جایـــــزه Architizer 2020
_ منتخـــب فستیــــوال معــماران جوان 2020
_ تقدیر ویژه فستیـوال معـــماران جوان 2020
_ رتـــبه دوم جایــــزه معــــماری داخــلی ایـــــران
_ تقدیـــر ویـــــژه جایـــــزه معــــمار ایــــران 2016

card image

آرش مظفری


عضو کمیته علمی وارزیابی

_ عضـــو هیــــئت داوران گـــــالری معـــماران جــــوان
_ مــوسس دفتـــر معــماری شاخه تجربی معماری
_ برنده جایزه معمار سال 1380
_ برنده جایزه معمار سال 1384
_ برنده جایزه معمار سال 1390
_ برنده جایزه معمار سال 1394
_ فینالیـــــست جایــــــزه آغاخــان