EN - FAسامانه ثبت پروژه های ساختمانی و معماری کشور گامی بلند در راستای حفاظت و صیانت از حقوق مادی و معنوی طراحان، معماران و سازندگان است.

رئیس انجمــن صنفی کافرمایی طراحــی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی شهر تهران گفت: سامانه ثبت پروژه های ساختمانی و معماری کشور گامی بلند در راستای حفاظت و صیانت از حقوق مادی و معنوی طراحان، معماران و سازندگان است.

به گزارش روابط عمومی انجمن معماری شــهر تهران، سید کاظم سید مراد در خصوص سامانه ثبت پروژه های ساختمانی و معماری کشور بیان کرد: این سامانه می تواند مشکل اصلی طراحان در حوزه ثبت نقشــه های پروژه های ســاختمانی را که در سال های گذشته همواره از ســوی افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار می گرفت، برطرف کند. وی افزود: هنرمندان برای ثبت آثار هنری به وزارت ارشــاد و مخترعان برای ثبت طرح های صنعتی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می کنند ولی جایی بــرای ثبت آثار معماری طراحان وجود نداشت که به همین دلیل در یک سال گذشته کمپین «من به ثبت حقوقی آثار معماری می پیوندم» راه اندازی شد و امروز نیز سامانه ثبت طراحی معماری و پروژه های ساختمانی کشور آماده ثبت آثار معماران، مجریان و کارفرمایان است. به گفته رئیس این تشــکیل صنفی حوزه معماری از این پس طراحان و معماران مــی توانند اظهارنامه خــود را به انجمن صنفی معماری ارائه داده و پس از بازرسی اظهارنامه و بازدید از پروژه از سوی این انجمن، گواهی ثبت به طراحان داده می شود؛ ضمن اینکه پروژه آنها در سامانه ثبت آثار معماری نیز به ثبت خواهد رسید. وی با اشاره به این که راه اندازی این سامانه با حمایت تنی چند از نمایندگان محترم مجلس شــورای اسلامی صورت گرفت، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می تواند در جاهایی که خلأ قانونــی در حوزه حمایت حقوقی انجمــن های صنفی از اعضای صنف مربوطه وجود داشته باشد، به شکل قابل توجهی تاثیر گذار باشد. سیدمراد خاطرنشــان کرد: رسالت ســامانه ثبت پروژه های ساختمانی کشور در این است که اطلاعات مفید، صحیح و بروز در اختیار کاربران قرار دهد، از این رو همواره تلاش می کنیم تا مطالب دقیق و متقنی را در این سامانه ارائه کنیم، همچنین پروژه های ملی و لاکچــری مطابق آیین نامه شــورای عالی معماران در این سامانه ثبت می شود.